หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
www.kaolieo.go.th
 
 
  News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ติดต่อสอบถาม 056-009-661 ค่ะ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - หัวหน้าส่วนราชการ
  o3. อำนาจหน้าที่
    - อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    - https://www.kaolieo.go.th/dnm_file/project/169051934_center.pdf
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    เว็บบอร์ด
    - link 1
  o9 Social network
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
    - แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 1
    - แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 2
    - แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 3
    - แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 4
    - รวมแผนการดำเนินงาน
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563-มีนาคม พ.ศ.2564)
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สภาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว)
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - คู่มือปฎิบัติงานทะเบียนราษฏร
    - คู่มือการปฎิบัติงานกองวิชาการและแผนงาน
    - คู่มือปฎิบัติงานกองคลัง
    - คู่มือปฎิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    - คู่มือสำหรับประชาชน การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฏร
    - คู่มือสำหรับประชาชน การขอเลขที่บ้าน
    - คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    - แบบคำร้องข้อมูลข่าวสาร
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - ข้อมูลสถิติการให้บริการ (งานทะเบียนราษฏร) ตุลาคม 2563
    - ข้อมูลสถิติการให้บริการ(งานทะเบียนราษฏร) มีนาคม 2564
    - ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    - บทที่ 1 บทนำ
    - บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
    - บทที่ 5 สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
    - บทสรุปผู้บริหาร
  o17 E-Service
    - แจ้งการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ชำรุด)
    - แบบแจ้งขอถังขยะเพื่อใช้ในพื้นที่สาธารณะตำบลเก้าเลี้ยว
    - แบบคำร้องขอเพิ่ม / เปลี่ยน / ยกเลิกถังขยะมูลฝอย
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    - รายงานผลการติดดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(สภาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว)
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจากระบบ e-GP
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมีนาคม 2564
    - สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม 2563
    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    - สรุป ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
    - ประกาศเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
    - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560
    - การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560
    - สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - รายงานสรุปผลดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ประจำปีงบประมาณ 2563
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    เว็บบอร์ด
  o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    - รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    - แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ
  o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    - การทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน ของเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
    - รางวัล ITA
    กิจกรรม
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-2082830
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
โทรศัพท์ : 0-5600-9661 โทรสาร : 0-5600-9506
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
จำนวนผู้เข้าชม 899,246 เริ่มนับ 28 ม.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10