หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
www.kaolieo.go.th
 
 
  News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ติดต่อสอบถาม 056-009-661 ค่ะ
 
 
ข่าวสาร
 

 
คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๒๔๘๒ /๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  
 

คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๒๔๘๒ /๒๕๖๔
เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๒๗๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรื่องกำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ นั้น ปัจจุบันแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มลดลง และจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในกลุ่มพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่หากพิจารณาภาพรวมในระดับประเทศ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ติดเชื้อสะสมยังอยู่ในอัตราที่สูง หากไม่มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ควิด-19) อย่างเพียงพอและเหมาะสมการระบาดระลอกใหม่ก็อาจเกิดขึ้นได้ดังนั้น การวางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไปพร้อมกับการรณรงค์การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจึงมีความจำเป็นเพื่อสถานการณ์การดำรงชีพของประชาชนกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว และเพื่อลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมต่อไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๗ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
.
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๒๐๗๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
.
ข้อ ๒ ผู้ใดเดินทางจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมาในจังหวัดนครสวรรค์ให้ไปรายงานตัวต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีเมื่อมาถึง เพื่อดำเนินการคัดกรอง เฝ้าระวัง และจัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าวและให้กักตัวเองที่เคหสถานหรือที่พำนักจนกว่าจะเดินทางออกจากจังหวัดนครสวรรค์ หรือจนกว่าจะพ้นกำหนดสิบสี่วันนับแต่วันที่เดินทางมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ในกรณีบุคคลตามวรรคหนึ่งที่ได้รับวัคซึนโควิด-19 แล้วให้ปฏิบัติตามข้อ ๓
.
ข้อ ๓ ผู้ใดเดินทางจากจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือบุคคลที่ได้รับการ ฉีดวัคซีน sinovac ครบ ๒ เข็ม เกินกว่า ๒ สัปดาห์ หรือได้รับการฉีดวัคซีน Astrazeneca ๑ เข็ม เกินกว่า ๒ สัปดาห์ เมื่อเข้ามาในจังหวัดนครสวรรค์ให้ไปรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันทีเมื่อมาถึง เพื่อดำเนินการคัดกรอง เฝ้าระวัง และจัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่
.
ข้อ ๔ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรหน่วยงานของรัฐในจังหวัดนครสวรรค์ หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือเข้มงวด ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และเมื่อได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือเข้มงวดเมื่อเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครสรรค์ให้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัย
.
ข้อ ๕ ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า ๒๐๐ คน เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
.
ข้อ ๖ ห้ามจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริงทุกรูปแบบหรือร่วมวงดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีคนมารวมตัวกันตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป เว้นแต่ เป็นกรณีงานประเพณีที่เป็นพิธีการตามประเพณีนิยมที่มีคนมารวมตัวกันไม่เกิน ๒๐๐ คน ทั้งนี้ ต้องไม่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด
.
ข้อ ๗ ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามั้ยหรือหน้ากากผ้า การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะยังคงเป็นข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่สำคัญเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่หรือรับเชื้อ เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินกิจกรรมใดซึ่งการสวมหนัากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค หากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้กำหนดให้มีมาตรการตรวจคัดกรอง มาตรการควบคุมความเสี่ยง มาตรการตรวจเมื่อพบผู้ติดเชื้อ รวมทั้งได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดแล้ว ให้ผ่อนผันการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้เฉพาะในช่วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินกิจกรรมตามความจำเป็นและเหมาะสมแห่งสภาพการณ์และความสมควรแก่เหตุ ทั้งนี้ ตามข้อแนะนำหรือแนวปฏิบัติที่ทางราชการกำหนด
.
ข้อ ๘ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับสถานที่ กิจกรรมหรือกิจการ เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

ก. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน กรณีเป็นร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เปิดเครื่องปรับอากาศ ให้ผู้ประกอบการควบคุมมิให้ผู้รับบริการนั่งรับประทานอาหารภายในร้านเกิน ๑ ชั่วโมง และจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้เกี่ยวข้องการจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ และการเว้นระยะห่างตามคำแนะนำและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

ข. โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยรูปแบบของการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่างๆ คำแนะนำของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ค. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุกที่งดการให้บริการ
▶️ง. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัตกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ

จ. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนามได้ไม่เกิน ๕0 คน

ฉ. ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ได้แก่ สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ตสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ยิม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
.
ข้อ ๙ การงดหรือหลีกเสี่ยงการเดินทาง ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่จังหวัดซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคที่อาจทำให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรคการตั้งจุดสกัดหรือจุดคัดกรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.คบค.) กำหนด และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุให้สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการขนส่ง ผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและแนวปฏิบัติตามพื้นที่สถานการณ์ที่ ศปก.คบค. กำหนด
.
ข้อ ๑๐ มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาขยายการดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเพื่อลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นระยะเวลาตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อข้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้การปฏิบัติงานดังกล่าวให้เพียงพอต่อภารกิจให้บริการประชาชน
.
ข้อ ๑๑ คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน
.
ข้อ ๑๒ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีความผิดตามมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นข้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 15.20 น. โดย คุณ ณัฐนันท์ อยู่สนิท

ผู้เข้าชม 153 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-2082830
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
โทรศัพท์ : 0-5600-9661 โทรสาร : 0-5600-9506
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
จำนวนผู้เข้าชม 1,348,345 เริ่มนับ 28 ม.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10